2019. május 22., szerda, Júlia, Rita napja van.
Email:  Jelszó: 

Sajtóközlemények

Képviselő-testületi ülés – beszámoló

Hídlap.hu — 2016.09.26. 10:29

Esztergom Város Önkormányzatának képviselő-testülete döntött arról, hogy felkéri az esztergomi választópolgárokat, hogy a 2016. október 2-i népszavazáson vegyenek részt, emellett döntött eseti bizottság létrehozásáról az Intermodális Csomóponttal kapcsolatban, valamint a Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari Térség Nonprofit Kft. megalapításáról Esztergom és Tatabánya városa, a megyei önkormányzat, a megyei iparkamara, valamint az Edutus Főiskola részvételével és a Magyar Suzuki Zrt. közreműködésével.

 

Meszes Balázs és Stámusz Andrea egyéb elfoglaltságai miatt nem vett részt az ülésen, amelyen Romanek Etelka polgármester a testületi ülést megelőzően tájékoztatta a nyilvánosságot a korábbi zárt ülésen hozott határozatot az Agimpex Zrt.-vel kapcsolatban. Az eddigi részletfizetések után szeptemberben ismét több mint 80 millió forintot volt kénytelen átutalni Esztergom Város Önkormányzata egy tíz évvel korábban kezdődött, örökölt peres eljárásban született jogerős bírósági ítélet miatt az Agimpex Zrt.-nek. E cégnek így eddig összesen 769 millió forint közpénzt kellett átutalni Esztergomnak, a következő hónapokban pedig további, havi több mint 80 millió forintot kénytelen kifizetni a város.

 

Az ülés napirendje több pontban változott, néhány napirendi pont tárgyalását elhalasztotta a testület, további három napirendi pont pedig sürgősséggel került a képviselők elé, közülük nyílt ülésen a „Javaslat Esztergom lakosainak közérdekű tájékoztatására a kényszerbetelepítés elleni népszavazással kapcsolatban” című előterjesztést tárgyalták.

 

A képviselők döntöttek a költségvetési rendelet módosításáról, továbbá a beruházásokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos átcsoportosításokról, továbbá az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Belső Kontroll és Belső Ellenőrzési Kézikönyvének felülvizsgálatáról. A testület elfogadta a Nemzetiségi Önkormányzatokkal létrejött együttműködési megállapodás aktualizálásáról szóló előterjesztést, valamint az esztergomi köznevelési intézmények 2015/16-os nevelési beszámolóit, csakúgy, mint a 2016-os nyári napközi táborról készült beszámolót.

 

A testület döntött továbbá arról, hogy Esztergom (2008 óta először) csatlakozik a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt vagy ide jelentkeznek. A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. Magyarországon évente több mint 27 000 pályázó részesül támogatásban, ez éves szinten 2 milliárd forint ösztöndíjként történő folyósítását jelenti. Azon hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló és felsőoktatási tanulmányokat megkezdő, illetve folytató hallgatók kapnak 5000 Ft/hó támogatást az önkormányzattól, akik háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 100.000 Ft-ot. A havi 5000 Ft-ot, amit Esztergom Város Önkormányzata folyósít egészíti ki a Megyei Önkormányzat és az EMMI. A pályázat kiírására 2016. október 4-ig kerül sor, a benyújtási határidő pedig 2016. november 8. lesz.

 

A képviselő-testület korábban döntött arról, hogy vívócsarnok épülhet Esztergomban az Imaház utcában, és a város a vívósport fontos bázisa lehet. A mostani, elvi döntés értelmében a csarnok építése utófinanszírozási pályázati forrásból valósulna meg, a döntés szerint a 2017-es és 2018-as költségvetésben 200-200 millió forintot biztosít az önkormányzat erre a célra azzal a feltétellel, hogy a majdani csarnok Esztergom tulajdonába kerül.

 

A testület döntött a 10. számú felnőtt háziorvosi körzetben az egészségügyi feladatellátás biztosításáról tartós helyettesítéssel. A döntés értelmében a helyettesítésre Dr. Unica Edit háziorvos lesz jogosult.

 

A testület módosította Esztergom Hegyvidék és Esztergom Királyváros részterületét érintő településrendezési eszköz módosításától, amelyre a Kúria egy korábbi, ellentmondásos döntése értelmében volt szükség.

 

Eseti Bizottság az Intermodális Csomóponttal kapcsolatban


Romanek Etelka polgármester javaslatára eseti bizottság alakult a folyamatban lévő beruházással kapcsolatban annak érdekében, hogy a beruházó és kivitelező, valamint a lakosság között folyamatos, mindenre kiterjedő kommunikáció valósuljon meg, és a beruházás során az ott élők igényei és kérései érvényesülhessenek. A bizottság elnöke dr. Szerencsés Gergely, alelnöke Eck András, tagjai Tordainé Vida Katalin, valamint Kliment Mihály és Tóthmajor János.

 

A testület hosszú előkészítést követően  döntött a Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari Térség Nonprofit Kft. létrehozásáról. A döntés előzménye, hogy a kormány 1206/2014. (IV.1.) Korm. határozatában Tatabánya és Esztergom térségét kiemelt járműipari központtá nyilvánította. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) EU Bizottság által elfogadott változatában többször megjelenik a „növekedési zóna" fogalma, ez arra enged következtetni, hogy az EU-s források egy részének lehívása, a programok megvalósítása a növekedési zóna szereplőinek szoros együttműködésével, a felmerülő helyi igények összehangolásával valósulhat meg. Az EU-s források minél nagyobb mértékű lehívása érdekében Tatabánya és Esztergom városának önkormányzata, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, az Edutus Főiskola, a Magyar Suzuki Zrt. és a térség gazdasági szereplői fontosnak tartják a növekedési zónák/térségek partnerei közötti együttműködés megerősítését és intézményesítését és ezt egy nonprofit gazdasági társaság (Nkft.) létrehozásával látják megvalósíthatónak.

 

A fent említett intézmények, képviseletek, szervezetek, gazdasági társaságok képviselői a létrehozandó gazdasági társaságra a következő nevet javasolták: Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari Térség és Fejlődési Zóna Nonprofit Kft. A gazdasági társaság alapítói Tatabánya MJV Önkormányzata (20%), Esztergom Város Önkormányzata (20%), Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (20%), EDUTUS Főiskola (20%), Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (20%).

 

A gazdasági társaság 3.750.000 Ft alaptőkével alapulna, melyből Esztergom Város Ónkormányzatára eső rész a 20%-os tulajdon alapján 750.000 Ft.

 

A Nkft. célja:

 

- a kiemelt növekedési zónák gazdaságfejlesztési programjai keretében megyei-térségi gazdaságfejlesztési programok pozicionálásra;

- járműipari projektgazdák, leendő tagok, szervezetek felkutatása, szakértő szervezetek kialakítása, fejlesztési projektek menedzselése;

- portfólió menedzsment: projektek generálása, előkészítése, kockázatkezelés, projekt/program monitoring;

- a megyében meghatározó autóipari cégek beruházásainak, fejlesztési törekvéseinek támogatása;

- a megyében megvalósuló foglalkoztatás-növelését célzó kezdeményeznénk szakmai támogatása, az autóipari beszállítói kör szakember utánpótlásának biztosítása;

- összehangolt területfejlesztés (iparterület-fejlesztés) a megyei területfejlesztési koncepció megvalósítása által;

- közép- és felsőfokú oktatás szintjén a duális képzés megerősítése, összehangolt fejlesztése.

 

A társaság ügyvezetőjét az Edutus Főiskola jelölte Vavra Gábor személyében. A tervek szerint az ügyvezető csak gazdasági tanácsadó ellenjegyzése mellett vállalhat külön SZMSZ-ben meghatározott kötelezettségeket. A gazdasági tanácsadó személyére Esztergom dr. Szerencsés Gergely képviselőt javasolta. A felügyelőbizottság tagjai: Schmidt Csaba, Szögi Zoltán, Urbán László, Romanek Etelka, dr. Szerencsés László, Popovics György.

 

A társaság azt követően kezdheti meg működését, ha a többi alapító tag is meghozza erre vonatkozó döntését, előreláthatóan október első felében történhet meg a szerződések aláírása.

 

A képviselők jóváhagyták Esztergom csatlakozását a Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat, mint gesztor által benyújtandó „Sacra Velo” határon átnyúló kerékpáros zarándokút hálózat kialakításához. A testület 450 ezer forintos támogatásról döntött az Esztergomi Szimfonikus Alapítvány támogatásáról, valamint arról, hogy a Pálos 70 rendezvényen résztvevő zarándokok szálláshelyként használhassák kedvezményes áron. 


Szintén döntés született utak rendbetételéről, vezetékjog engedélyezéséről a Dobogókői úton lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, illetve arról, hogy a 2016. október 2-án megrendezésre kerülő „Autóversenyzők az Esztergomi Gyermekkórházért” elnevezésű rendezvény céljára a kamionparkolót ingyenesen rendelkezésre bocsájtja. Az élményautózást és versenyautó kiállítást magában foglaló program bevételét a rendezők a Vaszary Kolos Kórház Gyermekosztályának egy újraélesztő asztal beszerzésére adják át. Elvi szándéknyilatkozatot hozott a testület továbbá a Széchenyi tér 21. számú ingatlanra érkezett értékesítési ajánlat elvetéséről (az épület érintett a kidolgozás alatt álló városfejlesztési koncepcióban) valamint a Hungast Esztergom Zrt. irodabérléséről. A testület döntött egy, még 2005-ben a rendőrséggel kötött, mára elévült együttműködési megállapodás felmondásáról, valamint a Honvéd Kulturális Egyesülettel korábban kötött – a köznyelvben Csalamádé, hivatalosan Szent Anna temetőre vonatkozó – szerződés technikai módosítását. A képviselők döntöttek továbbá a Gran Tours Kft. „va” új végelszámolójának megválasztásáról.

 

Népszavazáson való részvételre kéri fel a lakosságot a képviselő-testület Esztergomban

 

A sürgősséggel napirendre vett pontok közül nyílt ülésen arról döntött Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, hogy arra kérik az esztergomiakat, éljenek a lehetőséggel, és menjenek el, válaszoljanak lelkiismeretük szerint a kényszer-betelepítési kvótáról szóló népszavazáson feltett kérdésre 2016. október 2-án.

 

Városháza